Daily Archives: September 5, 2022

Cadrul legislativ

La nivel european au fost adoptate două directive (Directiva 2019/1158 și Directiva 2019/1152) prin care se reglementează o serie de noi drepturi pe care le au salariații corelativ cu o serie de noi obligații pe care le au angajatorii în domeniul relațiilor de muncă.

În vederea transpunerii acestora în legislația internă din România (termenul-limită de implementare fiind deja depășit cu 30 zile, a fost adoptat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, care în prezent se află în dezbatere la Senat.

Principalele modificări aduse de Proiectul de lege

Concediul de îngrijitor 

 •             se acordă pentru îngrijirea de către salariat a unei rude sau a unei persoane care suferă o problemă medicală gravă și care locuiește la aceeași gospodărire cu salariatul.
 •             se acordă pe o perioadă de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 •             se acordă doar la cererea scrisă a salariatului.
 •             nu sunt afectate zilele de concediu de odihnă anual.
 •             neacordarea concediului se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

! natura problemelor medicale grave urmează a fi stabilite ulterior printr-un ordin al ministerului muncii și sănătății.

Zile libere de la locul de muncă

 •             se acordă salariatului în situația apariției unei situații de urgență familială cauzată de o boală sau de accident.
 •             se acordă pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 •             salariatul trebuie să informeze în prealabil angajatorul.
 •             zilele libere urmează a fi recuperate de salariat în condițiile stabilite de comun acord cu angajatorul.
 •             nu sunt afectate zilele de concediu de odihnă anual.

Interzicerea victimizării salariatului

 •             orice tratament advers din partea angajatorului determinat de faptul că salariatul a formulat o plângere, o sesizare a organelor competente sau o acțiune în justiție având ca obiect încălcarea drepturilor legale este interzisă.
 •             salariatul care se consideră victimizat de angajator are dreptul de a cere despăgubiri de la angajator și restabilirea situației anterioare. 
 •             victimizarea salariatului se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
 • Mutarea pe un post cu condiții mai bune
 •             salariatul cu o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator are dreptul de a solicita angajatorului mutarea pe un alt loc de muncă, dacă există un astfel de post vacant, care îi asigură condiții mai previzibile și mai sigure.
 •             termenul de 6 luni nu include și perioada de probă.
 •             angajatorul are obligația să răspundă motivat cererii salariatului, în sensul acceptării sau refuzului ei, în termen de 30 zile de la primirea cererii.

Program individualizat de muncă

 •             salariatul are dreptul de a solicita angajatorului stabilirea unui program individualizat de muncă chiar și pentru o durată limitată în timp.
 •             angajatorul are obligația să analizeze cererea salariatului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la înaintarea cererii.
 •             refuzul sau amânarea acordului angajatorului cu privire la cererea salariatului trebuie motivat în scris.
 • Programele de formare profesională
 •             participarea salariaților la programele de formare profesionale inițiate de angajator se realizează în timpul programului de lucru, atunci când este posibil și reprezintă timp de muncă.
 •             excepție: programul de formare vizează obținerea, menținerea sau reînnoirea unei calificări profesionale pe care angajatorul nu este obligat să o ofere.
 •             imposibilitatea participării în timpul programului de lucru trebuie justificată.

Modificarea regulilor referitoare la concediului paternal

Odată cu intrarea în vigoare a OUG 117/2022 (29 august 2022) au fost aduse o serie de modificări și completări a regulilor referitoare la concediul paternal, astfel:

Durata:            10 zile lucrătoare pentru fiecare copil nou-născut

Majorarea duratei:     + 5 zile lucrătoare pentru fiecare copil nou-născut dacă tatăl     deține un atestat de absolvire a cursului de puericultură același atestat poate fi folosit pentru fiecare copil, neavând relevanță data obținerii

Beneficiarii:     tatăl copilului nou-născut care își desfășoară activitatea de muncă în baza unui: contract individual de muncă, contract din activitatea sportivă, contract de mandat (directorii), contract de management

Contravenții:   încălcarea obligației de aprobare a concediului paternal se sancționează cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei. 

Noul cadru legal al Oficiului Național al Registrului

Normele actuale în funcție de care societățile și persoanele fizice interacționează cu Oficiului Național al Registrului Comerțului au fost simplificate într-o lege complet nouă. Această lege a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 750 din data de 26 iulie 2022.

Termenul de intrare în vigoare a Legii

Noul act normativ o să înlocuiască în integralitate prevederile din Legea 26/1990 privind registrul comerțului.

Noile modificări aduse de Legea 265/2022 se vor aplica începând cu data de 26 noiembrie 2022, însă pentru ca legea să poată fi funcțională este nevoie si de elaborarea unor norme de punere în aplicare, norme ce vor apărea în viitorul apropiat.

Principalele noutăți ale actului normativ

În cele ce urmează vom expune cele mai importante modificări aduse de Legea 265/2022, respectiv:

 1. Înființarea societăților în integralitate online

Una dintre principalele modificări aduse de prezentul act normativ este posibilitatea de a derula exclusiv online toate demersurile și formalitățile necesare pentru înființarea unei societăți.

În prezent, procedura de înființare a unei socități nu se poate realiza exclusiv online, ci doar parțial. Cu toate că, documentele necesare înmatriculării societății pot fi transmise online, semnate electronic calificat, fie prin e-mail, fie prin portalul de servicii al ONRC, certificatul de înregistrare se emite și se înmânează numai în format tipărit – fie la ghișeu (solicitantului sau împuternicitului) fie prin poștă.

Cererea de înmatriculare și documentele anexate la aceasta vor putea fi transmise online, semnate electronic calificat, fie prin e-mail, fie prin portalul de servicii al ONRC, iar această nouă procedură va permite emiterea certificatului de înregistrare direct în format electronic (art. 111 alin. 1 lit. b din Legea 125/2022).

2. Actul constitutiv al societății se va putea întocmi și electronic

În prezent, noțiunea de act constitutiv electronic nu există în actuala Lege 26/1990 sau în normele metodologice de punere în aplicare.

Legea 265/2022 prevede faptul că actele constitutive ale societăților vor putea fi încheiate și în format electronic. Astfel, în procedura de înființare a unei societăți se prevede în mod expres faptul că: „încheierea actului constitutiv și înregistrarea în registrul comerțului se derulează integral prin mijloace electronice.”

În acest sens, actul constitutiv va trebui în mod obligatoriu să fie semnat electronic, cu semnătură electronică calificată, de către toți fondatorii societății sau de către reprezentanții lor convenționali.

Noile modele de acte constitutive urmează să fie stabilite prin ordin al Ministerului Justiției și apoi să fie puse la dispoziția persoanelor interesate atât pe site-ul ONRC, cât și în portalul său de servicii online.

3. Cererile de înregistrare a societăților

Cererile de înregistrare a societăților și înscrisurile depuse în susținerea lor, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, se vor putea semna cu semnătură electronică calificată și se vor putea transmite online.

4. Noi obligații pentru Societățile cu răspundere limitată

Începând cu data de 26 noiembrie 2022 vor apărea unele noi obligații în ceea ce privește cerința de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al societăților cu răspundere limitată la momentul constituirii.

În prezent, regula este că „Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă și societatea cu răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii capitalul social subscris”, potrivit Legii societăților. Această prevedere va fi modificată, astfel încât să rămână valabilă pentru societățile în nume colectiv și societățile în comandită simplă.

În cazul SRL-urilor, un procent de 30% din valoarea capitalului social subscris va trebui vărsat în maximum trei luni de la data înmatriculării, însă înainte de începerea operațiunilor în numele societății. Diferența de capital social subscris de 70% va fi vărsată ulterior, după cum urmează (art. 129 pct. 10 din Legea 125/2022):

pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării;

pentru aportul în natură, în termen de cel mult doi ani de la data înmatriculării.

În momentul actual, societățile cu răspundere limitată nu mai sunt obligate de dispozițiile legale să aibă un capital social minim, însă cu toate acestea recomandarea noastră este ca valoarea capitalului social al unui SRL să fie în valoare de cel puțin un leu.

5. Registratori specializați

Activitatea de înmatriculare a persoanelor juridice, de înregistrare a PFA-urilor și întreprinderilor individuale sau familiale urmează să fie preluată de registratori specializați.

Astfel, înregistrarea în Registrul Comerțului se va realiza în baza controlului de legalitate efectuat de acești registratori speciali.

„Registratorul este personalul de specialitate juridică din cadrul ONRC învestit să realizeze serviciul public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului. Registratorul soluționează, prin încheiere, cererile de înregistrare în registrul comerțului și alte cereri privind înregistrări în registrul comerțului. Încheierile registratorului, purtând semnătura olografă sau electronică a acestuia, sunt acte de autoritate publică, având forța probantă și forța executorie prevăzute de lege”, este exemplificat în art. 28 din lege.

6. Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate

Oficiul registrului comerțului păstrează un dosar cu cererile de înregistrare în registrul comerțului și cu documentele în susținerea acestora pentru fiecare profesionist înregistrat.

Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului se vor arhiva și în formă electronică într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate.

Documentele și informațiile depuse pe suport hârtie vor fi convertite în format electronic de către ONRC și oficiile registrului comerțului, cât mai rapid posibil.

Astfel, documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului se vor arhiva și în format electronic pentru a permite furnizarea rapidă de copii de pe actele prezentate.

Această prevedere se va aplica începând cu data de 1 august 2023.

7. Comisia de analiză și practică unitară a ONRC

În vederea asigurării unei practici unitare a ONRC și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se constituie Comisia de analiză și practică unitară a ONRC, denumită în continuare Comisia, din care fac parte registratori și personal de specialitate juridică (art. 117 din Legea 265/2022).

La nivelul unităților sale teritoriale, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va avea o comisie specială tocmai pentru a evita implementarea unor soluții diferite pentru aceeași problemă.

În acest sens, practica de înregistrare în Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va fi uniformizată prin intermediul acestei comisii speciale.