Programul IMM INVEST- creditele garantate de stat

Programul IMM INVEST- creditele garantate de stat

1. CINE BENEFICIAZA:

Societati comerciale IMM-uri (microintreprinderi, societati mici si mijlocii si mari) persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care indeplinesc urmatoarele conditii:

a. nu se află în dificultate respectiv:

 • SRL si SA- atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni conform ultimelor două situaţii financiare anuale ale societăţii

Excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă;

 • SNC, Societatea in comandita simpla si comandita pe actiuni atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii,
 • IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;

b. nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

c. nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare R.C.;

d. nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare I.P.;

e. împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

f. prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;

g. sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h. nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central- ANAF. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul

i. depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a

 

2. CINE NU BENEFICIAZA?

Nu pot fi garantate în cadrul programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:

a. 920 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;

b. producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:

110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);

1200 – Fabricarea produselor din tutun; 2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei; 2051 – Fabricarea explozivilor;

4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;

4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

c. activităţi de investigare şi protecţie:

801 – Activităţi de protecţie şi gardă;

802 – Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;

803 – Activităţi de investigaţii.

 

3. CE TIP DE CREDITE SUNT GARANTATE?

 1. credite pentru realizarea de investiţii
 2. credite/linii de credit pentru capital de lucru

 

4. CONDITII:

a. Credite pentru investitii/pentru capital de lucru garantate de către stat în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

 • Beneficiari : intreprinderi mijlocii si mari (de la 50 de salariati in sus)
 • Sume : pentru investitii maxim 000.000 lei iar pentru credite/linii de credit pentru capital de lucru maxim : 5.000.000

Cele doua tipuri de credite se pot cumula in limita a 10.000.000 lei.

 • Conditiile care se analizeaza pentru finantarea oricarui tip de credit sunt cele de mai Se ia in calcul valoarea cea mai mare dintre:
 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;

Sau

 • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

Sau

 • o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18

b. Credite pentru investitii/pentru capital de lucru garantate de către stat în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

 • Beneficiari: microîntreprinderi (pana la 9 salariati)sau întreprinderi mici (intre 10 si 40 salariati);
 • Sume: maxim de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;
 • Conditiile care se analizeaza pentru finantarea oricarui tip de credit sunt cele de mai Se ia in calcul valoarea cea mai mare dintre:
 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; Sau

 (ii)25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

Sau

i)o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

 

5. CE GARANTEAZA STATUL?

Finanţare garantată de stat – creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;

 

6. PERIOADA DE GARANTARE

Pentru creditele de investitii: : 72 de luni maxim;

Pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru: 36 de luni maxim. Se pot prelungi cu inca maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate.

Perioada şi modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.

Pentru creditele de investiţii, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare.

 

7. PERIOADA DE SUBVENTIONARE A DOBANZII

Dobanza este subventionata 100%.

Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate şi până la 31 decembrie 2020.

Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020.

Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Comisioanele bancare (de administrare si de risc ) sunt subventionate pe perioada creditului urmand sa fie insa restituite la incetarea contractului (a se vedea pct.9)

 

8. CE GARANTII ADUCE BENEFICIARUL CREDITULUI?

 1. În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată:
 • cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit;
 • după caz, proporţional cu procentul de garantare si cu
  1. ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;
  2. ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;
  3. ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul

programului la instituţia de credit finanţatoare.

Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate, la acordarea creditului, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de evaluare comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.

 1. În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanţii, proporţional cu procentul de garantare:
 2. ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;
 3. ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;
 4. ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat. Se inscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.

 

9. CE RESTITUIE DEBITORUL LA FINALUL CREDITULUI? 

La finalul contractului de credit debitorii restituie Ministerului de Finante :

 • comisionul de administrare – sumă cuvenită N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual

prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului;

 • comision de risc – suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanţelor Publice comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Pentru toate categoriile de credite nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.

 

10. DESTINATIA CREDITELOR. CINE RECUPEREAZA CREANTA IN CAZUL NERESPECTARII CONDITILOR CONTRACTUALE DE CREDITARE?

Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului

Creditele garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

Creditele de investiţii/Creditele/Liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.

Instituţiile de credit au obligaţia de a verifica destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi de a urmări utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie.

Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

Recuperarea creantelor aferente creditelor este asimilata recuperarii creantelor publice procedura de executare urmand a fi realizata de catre ANAF.

 

11. PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERILOR

Solicitantul de finanţare garantată, beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să:

 • se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul imminvest.ro;
 • să completeze online datele de identificare;
 • să ataşeze declaraţia IMM în format pdf., completată şi semnată pe formatul prevăzut în

anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004;

 • declaraţia de minimis, în funcţie de tipul beneficiarului (întreprindere mijlocie, întreprindere mică, microîntreprindere), precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat;
 • aplicaţia software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum şi un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
 • înregistrarea online se poate efectua o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi potenţial beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea înregistrării online
 • FNGCIMM pune în format electronic (online) la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
 • instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă
 • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *